Gemlik

Gemlik

 

Co?rafi Da??l?m ve Önemi: Bursa, Tekirda?, Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Samsun, Trabzon, Bal?kesir, ?zmir, Manisa, Ayd?n, ?çel, Adana, Antalya, Ad?yaman illerini içine alan çok geni? bir co?rafyada yeti?ir.

Marmara Bölgesi'ndeki a?aç varl???n?n %80'ini, toplam a?aç say?s?n?n %11'ini olu?turur.

 

Say? bak?m?ndan Memecik ve Ayval?k çe?itlerinden sonra 3.s?rada yer al?r.

 

Baz? Özellikler:

 Orta kuvvette geli?ir

Meyve orta iriliktedir

?yi bak?m ?artlar?nda düzenli ürün verir

Verimlidir

K?smen kendine verimlidir

So?u?a kar?? k?smen dayan?kl?d?r

Çelikle üretilir

 

Kullan?m?:

Meyve ve Çekirdekleri orta irilikte olup % 29,9 oran?nda ya? içerir.

Siyah sofral?k olarak de?erlendirilir.

Meyveleri ya? bak?m?ndan zengin oldu?undan sofral?k kalite d???ndaki taneler ya?l?k olarak de?erlendirilir.

Bozcaada Zeytinya?lar?m?za ula?mak için t?klay?n?z.