Ayval?k

Ayval?k

 

Orijini: AYVALIK (Edremit Ya?l?k, ?akran, Midilli, Ada Zeytini)

 

Co?rafi Da??l?m?: Çanakkale, Ege Bölgesi, Körfez yöresi, ?zmir, ?çel, Antalya, Adana, Kahramanmara? ve Mardin'e kadar uzanmaktad?r.

Ülkemiz toplam a?aç say?s?n?n %19'unu, Ege Bölgesi'nin %23'ünü olu?turur..

Ya?? kimyasal ve duyusal özellikleri yönünden birinci s?rada yer al?r. Bölgesinde ya?l?k olarak de?erlendirilir.

 

Baz? Özellikleri:

?yi bak?m ?artlar?nda kuvvetli geli?ir

Meyve orta büyüklükte

Orta derecede periyodisite gösterir

Mekanik hasada uygun yap?ya sahip

Verimi iyi

Kendine verimli

So?u?a k?smen dayan?kl?d?r

Çelikle Ço?alt?l?r

 

Kullan?m?:

Ya?? alt?n sar?s? renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bak?m?ndan birinci s?rada yer al?r.

Son y?llarda meyve eti renginin pembeye döndü?ü dönemde Pembe Çizme Zeytin tipinde de?erlendirilir,

Siyah olum döneminde hasat edilerek siyah sofral?k olarak Sele tipinde de?erlendirilir.

 

Buna da Bakabilirsiniz: Egeo Norte